Foreningsregister

Registret er ikke fuldstændigt, og er især beregnet til at give et overblik over foreningernes historie, ganske kortfattet.

Anonyme alkoholikere på Orø. Bybjerg Bibliotek, Bygaden 50. Foreningen er en af tre grupper i Holbæk Kommune. Gruppen på Orø er startet 1999.

Adventureklan Orø. Gruppe startet af Steen Pedersen, Anette Boldt, Karina Kjeldsen, februar 2010 for at samle folk til gåture i ind- og udland med det formål at være fælles om motion og kulturelle oplevelser. Medlemskabet er gratis.

”Blomstrende Landsby”. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund med det formål at bevare og styrke de danske landsbysamfund, særligt hvad angår bosætning, turisme og erhverv. Orø tilmeldt projektet gennem Lokalforum år 2011, kontingent 1500 kr.. Øvrige tilmeldte lokalområder i Holbæk Kommune er Hagested, Tuse Næs, Undløse og Knabstrup. Deltagere i Orøs arbejdsgruppe er bl.a. Ballisager, Osvald Laursen, Lillian Petersen og Erik Fuchs(Lokalforum). Primus motor i projektet er Peter Holst, der har arbejdet med lignende projekt i Jyderup i 15 år, og forelagde projektet på et møde i Forsamlingshuset 5. april 2011. Projektet blev her beskrevet som en virksomhedsordning/erhvervsdrivende, ikke overskudsgivende, forening med SE nummer, der kunne påtage sig kommunale opgaver til egne borgere, f.eks. aktiveringsopgaver for Jobcenter. Blomstrende Landsby Orø blev nedlagt med udgangen af december 2013.

Borgerforeningen Orø Forsamlingshus. Stiftet 29/2-2012 med det formål at i samarbejde med Orø’s øvrige foreninger at drive Orø Forsamlingshus på en for stedet og borgerne tilfredsstillinde måde. Formand 2013 Ole Nielsen.

Bybjerg Vandværk. Er startet som øens første vandværk i 1904. Sammensluttet med Møllebroen-Orø Vandværk juli 1980 under navnet I/S Bybjerg-Orø Vandværk. Senere skete en sammenslutning med Sydtoften Vandværk. Lå tidligere på Stensbjerg men blev dec. 2000 flyttet til området hvor Møllebroens Vandværk tidligere lå, i den vestlige udkant af Bybjerg på Møllebrovej. Det sker efter at man har fået 2 nye boringer ved Møllebjerg.

Børrehoved Grundejerforening. Formand Nicolai Nicolaisen.

Børrehoved Vandværk. Stiftet 27/4-1969. Formænd: Ove Horn 1969-1977, Ida Olsen 1977-80. A. E. Berg 1980-85, Harry Schmidt 13/10-1985 til 11/6-2006. Nicolai Nicolaisen 11/6-2006 –.

Børreklan. Navnet på søspejdergruppen der blev stiftet af Lasse Busk-Clausen, Steen Pedersen, Vagn Zehngraf, John Vestergård, Gitte Busk-Clausen og Jens Bloch sommeren 1991. Ny Svendborgjolle købt 1998. Ny bådebro etableret ved Orø Havn år 2000 i forbindelse med 10 årsjubilæet.

Enghaven Grundejerforening. Formand 2011: Ove Sørensen, Lucernevej 349, 2610 Rødovre.

Enghaven Vandværk.

Frændekilde Grundejerforening. Stiftet 11/9-1965. Bestyrelsen blev: Formand Hans Chr. Jørgensen, kasserer Viggo Frederiksen, L. E. Karlsen, E. Farnæs Olsen og Else Hansen. Udstykningen blev foretaget af et interessentselskab bestående af: 1. Gårdejer Eigil Hviid, Enghavegård. 2. Smedemester H. S. Andersen, Orø og 3. entreprenør Svend Åge Nielsen, Holbæk. Udstykningen er sket fra Viggo Helmer Jensens ejendom med 8 td. Land og 8 td. Land fra gårdejer Axel Nielsens ejendom i Gamløse. Vandforsyning via Færgebakkernes udstykning. Formand 2011: Tom Fredmand, Lindeengen 23, 2740 Skovlunde.

Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Orø. Fungerede i en årrække fra 1971-89. Blev stiftet på et møde mellem de enkelte grundejerforeninger 9/12-1970 og forelagt til godkendelse på de enkelte foreningers generalforsamlinger i 1971. Ved møde 5/6-1971 blev valgt en fælles repræsentationsgruppe på 3 personer: B. Lynggård Madsen (Salvig), Bent Petersen (Enghaven) og Erik Vegebjerg (Orøgård). Foreningen havde ingen egentlig formand men Bent Møller fungerede i praksis som sådan i mange år. Ved nedlæggelsen af foreningen i 1996 var det Nicolai Nicolaisen der sørgede for at pengene i foreningen blev fordelt til de enkelte grundejerforeninger – i forhold til antallet af medlemmer. Et beløb på 5000 kr. blev givet til en flagstang på flagpladsen.  Af sager de første år kan nævnes: Renovation og kloakeringsforhold, færgetakster, brandslukningsmateriel, vejnavne, lægebetjeningen af øen (1976), vandplanlægningen (1977).

Færgebakkerne Grundejerforening. Formand Jørgen L. Jørgensen, Borthigsgade 8, 1 th., 2100 Kbh Ø.

Færgebakkerne Vandværk. Formand Jørgen L. Jørgensen, Borthigsgade 8, 1 th, 2100 Kbh Ø.

Hestebedgård Venneforening. Kattekærstrædet 10, Orø. Stiftet 2008. Nedlagt 2011.

Hestebedgård. ”Den selvejende institution Hestebedgård”. Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk. Stiftet 2011. Formand Carsten Roug.

Jagtforeningen. Dannet i 1930erne? Af blandt andre maskinmester på Orø Færgen, Clausen, der rejste fra øen 1939. Formand. Svend Jensen 1963-, Harry Olsen 1971 Bruno Jensen 1977-, Jens Petersen.

Kulturbeholderen. Navnet på en forening stiftet 20. november 2013 med det formål at fortælle Orøs historie og de mange sagn. Der er om øen, for øens beboere samt de mange turister som gæster øen, samt at formidle lokalhistorie på de autentiske steder på øen, dels som standere med postere og dels noget mere fysisk (skulpturelt), endvidere guideture, foredrag og FO. Formand Steen Langvad, næstformand Osvald Laursen, kasserer Ole Nielsen. Medlemskontingent 100 kr./år. Forud for stiftelsen var der i det gamle vandtårn på Stensbjerg, i anledning af Vikingefestival juli 2013 og Dronningebesøg juni 2013, lavet en udstilling med tegninger af Steen Langvad og tekst af Ole Nielsen.

KunstPåOrø. Forening stiftet 2013 med Steen Langvad som formand, Arne Katholm sekretær og Maja Søe Gustafson som kasserer. Den er dannet på basis af et åbent netværk af kunstnere på og uden for Orø af samme navn, stiftet 2010 på initiativ af Arne Katholm og med basis på Orø Kro, der stillede udstillingslokaler til rådighed. Ved samme lejlighed (2010) blev stiftet en støtteforening som man fortsat kan tilmelde sig.

Kunstnergruppen Orø 2004. Består af Anette Haagen, Susanne Petersen og Lene Andersen. Gruppen har lokaler på Bybjerggård, Bybjerggårdasvej 3, hvor der også er galleri. Startet som netværk.

MC Island. Stiftet 2003. Formand Jan Jensen, Michael Lund Andresen, Niels E. Nielsen, Syvvejen 18. Klublokaler Brøndevej 49, Orø, 4300 Holbæk.

Motionsforum. Afdeling under Orø Gymnastik forening/Jørn Bigum oprettet 2009 der som medlem af OGF tilbyder en række aktiviteter og adgang til Motionscenteret i Orøhallen.

Møllebroen – Orø. Grundejerforening. Foreningen stiftet 23. april 1967? På hvilken dato  foreningens vedtægter er dateret. Formand var L. Pagh-Rasmussen, Jørgen beck kasserer, bestyrelsesmedlemmer: F. Lauersen, Henrik D. Jensen, Jørn Blomberg. Formand 2011: Bjarne Andersen, Nældebjerg Alle 71, 2670 Greve Strand.

Møllebroen Vandværk. = Møllebroen-Orø Vandværk. Stiftet 13/6-1967 som andelselskab, og overdraget af gdr. Ludvig Roed d. 1/7-1967. Men vandværket er allerede etableret før 1962 hvor udstykningen ved V. Strandvej blev foretaget. Vandværket blev nedlagt 1979 da det blev sluttet sammen med Bybjerg Vandværk på grund af problemer med at skaffe tilfredsstillende drikkevand. Også vandværksgrunden er senere overtaget af Bybjerg Vandværk der nu har adresse her.

Næsby Vandværk. Foreningen er stiftet 1911 og fungerer fortsat som et lille selvstændigt vandværk Formand 2014 Torben Christensen, Snavevej 10.

Orø Badminton Klub. Afdeling under Orø Gymnastik og Idrætsforening. Formand 2014 Flemming Zangenberg.

Orø Beboerforening. Stiftet 1977. Overtog flagpladsen efter Hjemstavsforeningen 1981. Formænd: Ejvind Lauersen, Else Jahn -1981, Jens Bloch 1981-89, Jytte Blomberg 1989-96, marts 1996 Annie Lunde Hansen, senere formænd John Christiansen, Jens Andersen, Kristian Krøger. 2014 Jens Bloch.

Orø Billard Klub. Fritidsklub med lokale i Forsamlingshuset. Kontaktperson Jørgen Andersen, Frændevej 11.

Orø Bridgeklub. Startet 2004. Er en afdeling under Orø Gymnastikforening og spillet foregår i Værestedet, Orø Hallen. Fra september 2010 på Elnebjergcentrets samlingslokale 1 gang ugentligt. Leder: Lilian Olsen. Klubben nedlagt 2013.

Orø Brugsforening. Matr. 28, Bybjerg, Bygaden 25. Allerede omkring 1871-72 indrettede Ole Karlsen en butik på dette sted og begyndte handel der, og han udvidede huset med slagtehus. Der har været butik her siden. Ejeren fra 1897 til 1908 udvidede forretningen og begyndte at handle med foderstoffer. Laurits Andersen, ejeren fra 1919 foretog i 1919 en stor ombygning hvorved bygningen fik 2 etager men solgte den kort efter til den nystiftede brugsforening. 9/9-1919 afholdtes stiftende generalforsamling i Orø Brugsforening og man besluttede sig for at købe ejendommen her fordi det var den ældste og største. 15/11-1919 fandt overtagelsen sted og 24/11-1919 åbnede brugsen for første gang. Det første år var der økonomiske problemer der medførte at nogle af andelshaverne måtte gå ind og dække et underskud, men siden var der fortsat fremgang.  23/12-1955 brændte brugsen og en ny brugs blev opført der var færdig til indflytning 1.maj 1958. Branden fandt sted kort før en nyansat brugsuddeler, Frede Holck, skulle begynde 1/1-1957. 1968 blev butikken indrettet til selvbetjening. På grund af omsætningsøgning som følge af de mange nybyggede sommerhuse i 1960erne udvidede man lokalerne betydeligt i 1976. Vareturen nedlagt fra 15. september 2006.Formænd: Henrik Larsen 1919-47, Thorvald Pedersen 1947-december 1964, Harald Petersen december 1964-85, Johan Larsen 1985 – 88, Henrik Iversen 1988 – Jørgen Hermansen 1997-2002 , Susanne Møllnitz 2002- , Erik Fuchs.

Orø Bådelaug. Stiftet 5/12-1981. Initiativtagere var Forstander Troels Lohmann, Orøstrand, Freddy Nielsen, Brøndevej 55, Willy Nielsen, Stauninggårdsvej 3, Troels Otterstrøm, Næsbygade 19 og Børge Petersen, Olufsmindevej 5. Formand: Torben Hauch –2000, Kim Zachariassen 2000-, Elo Foverskov.  Havnefoged Bjarne Søborg 2011-. Hjertestarter, egenfinansieret, opsat sommeren 2009.

Orø Boldklub. Afdeling under Orø Gymnastik og idrætsforening, Formand 2014 Jørn Bigum.

Orø Børne- og Ungdomsklub.  Fritidsklub. Har lokaler på Orø Skole. Kontaktperson Hanne Ringius.

Orø Campingplads. Allerede 1944 lejede Orø Kommune et areal ved Nørrestænge til offentlig badestrand af gdr. Johs. Frederiksen(25 kr. årligt) og fisker Arnold Nielsen, Høje Nord (50 kr. årligt. Dec. 1965 lejede Orø Kommune et areal af skolehjemmet Orøstrand for 10 år til camping. Åbnet 1/5-1969. Ligger ved stranden ved Nørrestænge hvor Orø Sogneråd i 1967 købte? et stykke mark. Toilet- og vaskebygningen bygget 1966. Pladsen åbnede officielt st. Bededag 1967. Grunden var de første 10 år lejet af Skolehjemmet Orøstrand, men området blev købt 1976 af Holbæk Kommune for 300000 kr.. Overgik september 1990 fra kommunal til selvejende institution(almennyttig) med bestyrelse bestående af 2 fra Holbæk Byråd, 2 valgt af Ø-udvalget og et medlem valgt af Orø Beboerforening. Lejrchefer: Poul Frederiksen 1967-, der i årene 1965-67 passede iskiosken her. Ruth Jensen, Ole Løvig Simonsen 1988-97. Bjørn Jensen 15/3-1997-31/1-2000, Bent Carndal 1. februar 2000-2006, Gert Kjeldgaard Olsen og Rikke Louise Larsen fra 1/6-2006. Henrik Jensen og Charlotte Schmidt 2008-. Dette sidste forpagterpar købte Campingpladsen fra 1/7-2009. Har 80 pladser og 9 hytter.

Orø Cykelklub. Fritidsklub. Stiftet 2007. Kontaktperson Ib Ballisager, Salvigvej 29. Alderskrav 60+.

Orø Elektricitetsværk Oprettet 20/8-1912 som interessantselskab på 10 medlemmer med møller Larsen som bestyrer. 23. juli 1918 blev selskabet omdannet til Orø Andels Elektricitetsværk. Møller Peter Larsen var bestyrer til 1916, Laurits Jensen fra 1916-25, Theodor Hansen 1925-28. Møller Peter Olsen blev bestyrer fra 1928 til sin død 1947 hvorefter hustruen Elisabeth Olsen overtog hvervet til værket lukkede 14. juni 1950.

Orø folkedansere. Oprettet 1978 på initiativ af bl.a. Hans Erik Mortensen Blev oprettet som en selvstændig forening men blev ret hurtigt en afdeling under Orø Gymnastik og Idrætsforening. Kontaktperson Knud Noppenau, Syvvejen 15.

Orø (Ourø) Forsamlingshus. Stiftet som aktieselskab 16/11-1907. Aktieselskabet blev nedlagt 15/2-1947 hvor forsamlingshuset blev overdraget til kommune. Udvidet 1964 med ny gymnastiksal med omklædning og bad, bibliotek samt lokale til sognerådsstuen. Pris ca 200.000 kr. Madudbringning fra januar 1969 til øens pensionister. Køkkenet moderniseret 1973. Formænd: Ludvig Bech 1907-8, Lærer Nielsen 1908-09, Lærer Jensen, Næsby, Julius Jensen, Børret –1930, Laurits Henriksen 1932- Værter: Margrethe Jensen 1907-14, Viggo Schmidt –1930, Vognmand Carl Nielsen 1930-30 , Trak sig efter ekstraordinær generalforsamling og Viggo Schmidt fortsatte. Martha og Carl Petersen 1932-46, E. Sørensen 1964-1/4-1966 (afholdsrestaurant), Ib og Birthe Andreasen ¼-1966-1/11-1970 , Erland og Ruth Andersen var værter fra 1. marts 1974 til 28/2-1993. Henrik Poulsen 1993- 30/6-1993. Kate Ellingsen 1/7-1993 –31/8-1995 . Emmy og Erling Jørgensen 1/9-1995-96. Lise og Klaus Kallerup Hansen, Ilse Pedersen fra oktober 1996-31. december 1998. Kirsten Jessen 1/1-1999-2000. Bettina Christoffersen og Jørgen Jørgensen 1/9-2000 til 2004. Arne Kampmann 2005. Lotte Jensen 2006. Lene Olsen 2006-, Clay Green. Forsamlingshuset tilhører Holbæk Kommune, men driften blev 1. marts 1993 planlagt overdraget til Orøhallens haludvalg. Dette blev dog nedstemt og der blev derefter dannet en selvstændig bestyrelse for Orø Forsamlingshus med John Haukohl som formand. Overtaget af Holbæk Kommunes socialudvalg efter opførelsen af Elnebjergcentret derblev tæt knyttet til forsamlingshuset. Formand: John Haukohl, Hans Henrik Nielsen, Finn Guthler, Jens Rasmussen. 2014 er Forsamlingshuset overtaget af Borgerforeningen Orø Forsamlingshus – se denne.

Orø Gymnastik- og idrætsforening. Forløberen for Orø G & I blev stiftet 12/12-1912. Formand: Laurits Henriksen, Ernst Petersen 1943, smedesvend Karl Andersen 1943-44, Volmer Noppenau –december 1964, Kaj Larsen december 1964-, Bent Hansen –1967, Ole Nielsen 1967-69, Finn Jahn 1969-70, Henrik Iversen 1970-74, Finn Christensen 1974-, Erland Andersen –januar 1992, Lotte Nielsen januar 1992-93, Erik Molsing 1995 -. Idrætsforeningen nedlagt år? og de enkelte afdelinger fortsatte som selvstændige foreninger med fællesmøder i Orøhallens regi.

Orø Gymnastikforening. Kontaktperson Lene Hansen, Enghaven 38.

Orø Havkajakklub. Kontaktperson Uffe Steen Nielsen, Syvvejen 22.

Orø Husmoderforening. Orø Husholdningsforening. Stiftet juni 1941. Initiativtager var præstefruen Inger Morsing. Formand: Inger Morsing 1941- , Dagny Hansen 1951-febr. 1961, Fru Krum Knuthsen, Helga Jørgensen 1964-, Karen Petersen, Emmy Petersen, Ella Jensen.

Orø Jagtforening. Formand Jens Petersen, Bygaden 13.

Orø Motionscenter. Orø Hallen. Åbnet 19. august 2006. Oprettet på initiativ af Jørn Bigum. DGI’s lånefond ydede et lån på 270.000 kr. rentefrit i 5 år. Ved indvielsen deltog Borgmester Jørn Sørensen. Kontaktperson Jørn Bigum, Stauninggårdsvej 30.

Orø Museum. Orø-Minder. Ourø Minder. Matr. 56, Bybjerg. Bygaden 56. Stiftet 28/3-1941 som hjemstavnsforeningen Orø-Minder, med det formål ”at styrke hjemstavnsfølelsen og interessen for gamle minder og øens fortid, bl.a. ved oprettelse af en samling gamle minder og andet, som skildrer øen i fortid og nutid”. Museet havde i begyndelsen til huse i det gamle hus på Brøndevej 18, men flyttede 1. juni 1965 til de nuværende lokaler Bygaden 56. Formand: Laurits Henriksen 1941-48, Henrik Larsen 1948-54, Peter A. Hansen 1954-58, Thorvald Pedersen 1958-65, Harald Petersen 1965-2003, Carsten Roug 2003-.

Orø Nyt. Forening stiftet 2012 med det formål at udgive bladet Orø Nyt. Formand Simon Bordal Hansen, Bygaden 72.

Orø Pensionistforening. Stiftet 15/9-1946 som alders- og invaliderenteforeningen for Ourø. Formand: Jens Larsen, Brøndevej 1946-54, Oscar Nielsson 1954-55, Kristian Hansen 1955-57, A. Guthler 1957-59, Eisenhardt 1959-65, Jens Larsen 1965-70, Kr. Jensen, Skovly 1970-72, Gudrun Kromann 1972-77, Kristian Karlsson 1977-1981? Annie Lunde Hansen 2006-2014, Lotte Weygaard 2014-.

Orø Petanque Klub: Startet ca 2006. Leder Lilian Olsen -2014. Er en afdeling under Orø Gymnastikforening. Spillet foregår på Idrætspladsen om sommeren og i Orøhallen om vinteren.

Orø Rideklub. Blev oprindeligt startet af Birthe Frisenberg Hansen, Enghavegården, men ophørte da de rejste fra øen. Foreningen gendannet efter en pause februar 2001. Formand: Susanne Petersen 2001-, Rideskole. Susanne Petersen, Ester Laursen, Lisbeth Nielsen, Pernille Buxbom, Janne Carndal. Ridebanen placeret hos Gitte Møller på Tofthøjgård. Kontaktperson Ulla Zangenberg, Brøndevej 38.

Orø Skytteforening. Nok startet omkring 1870 med friskolelærer Rasmus Lind som formand. Indmeldt i Kredsforeningen 1873 og fik da kredsnummer 20. Der var i starten skydebane ved Næsby med denne blev flyttet til Salvig 1896. Fra 1950 blev der på ny planlagt oprettet skydebane i Salvig. Salonskydning blev startet i forsamlingshuset 1924. Foreningen blev nedlagt omkring 1930 pga ringe tilslutning, men genstartet 1951 med fisker Jens Jensen som formand og han var så formand de næste 48 år. Skydebane i Orøhallen indviet 1996. Der er ved foreningens 50 års jubilæum i 2001 udgivet et jubilæumsskrift med en beskrivelse af foreningens historie. Formand fisker Jens Jensen 1951 – 1999, Tyge Larsen 1999 –.

Orø Strand Venneforening. Brøndevej 54. Kontaktperson Jens Bloch.

Orø Turistgruppe. Og erhvervsgruppe. Stiftet oktober 1993 af bl.a. Ole Løvig Simonsen, lejrchef på Orø Camping. Formand: Niels Løvig Simonsen, Campingpladsen  –1996, Svend Jensen, Østre Færge 1996-, Kroejer Svend Jensen 1998, direktør Ole Brinkmann 2003, Nedlagt 2006?

Orø Urtehave. Stiftet 22/7-1998. Formålet at etablere og vedligeholde en lægeurte- og krydderurtehave på Orø, dyrket efter økologiske principper. Ved Hanne Oustrup, Langdal 5, Orø. Rundvisning, foredrag, kurser. Salg af lægeplanter, krydderurter, snapseurter, urteteer, urtesalt, urter til husapoteket, hjemmelavede cremer. Urteterapi, kostvejledning, astrologi, healing, samtale, massage ved klinik.  Nedlagt 28/11-2011. Hanne Oustrup flyttede til Fejø for at oprette ny urtehave der.

Orø Venstreforening. Formand: Gdr, Laur. Christensen, Bygaden 29 20/2-1931 -. Mejeribestyrer Gerhard Christensen 1958-66, Fisker Jens Jensen 1966-71, Asger Larsen 1971-, lærer Arne Olsen, Syvvejen 1983, Henning Reenberg 1996-98, Claus Kallerup Hansen 1998-2000. Foreningen sammenlagt med Holbæk Venstreforening år 2000. Aktiviteterne på Orø planlægges fortsat i en lokal Venstreklub: Kornblomsten. Nu nedlagt.

Orø Vindmøllelaug. Stiftet 26/6-1990 og nedlagt 26/3-2005. Laugets medlemmer købte andele i en af ialt 6 vindmøller bygget på nordvestsiden af Orø mod Vestre Rende. Formand: Erling Frahm –2002, John Weygård 2002-.

Orøgård Grundejerforening. Stiftet 3, febr. 1949. Formand 2011: Michael Ebdrup Olsen, Baunehøjen 19, 3600 Frederikssund. 2013 Ole Beuchert Olesen, Kofoed Anchersvej 1 B, 3060 Espergærde.

Orøgård Vandværk. Bygget 1968. Anlægssum 146.765 kr. + oms.

Orø Hallen. Matr. 2 n, Bybjerg, Brøndevej 15. Hallen blev bygget 1989 af den selvejende institution Orø Hallen og med deltagelse af Orø`s beboere ved en del af projektet, bl.a. kloak og skydebane. Forud var gået mange og lange forhandlinger i 1970erne og 1980erne. Mange af de aktiviteter der før foregik i forsamlingshuset foregår nu i hallen. Der er i 1995 bygget samlingslokaler, ”Værestedet”, på 2 sal, og Skytteforeningen har fra 1996 haft en moderne 15 meters riffel- og pistolbane på 1. sal. December 2001 ophørte den kommunale repræsentation i bestyrelsen. Formand Henrik Iversen.

OrØkontoret. Begyndte sin virksomhed på Brøndevej 13 men flyttede 15. juli 1993 ind i Den Danske Banks tidligere bygning på Bygaden 32 idet OrØkontoret købte bygningen for 90.000 kr. 15/3-1997 dannedes en selvejende institution med dette navn efter siden starten at have fungeret som en del af Orø Beboerforening. 2. maj 2000 flyttede man ind i et nybygget hus, og ved samme lejlighed overtog Ø-kontoret postekspeditionen. Den officielle indvielse skete 13. maj 2000. Leder: Britta Aagaard 1993–1998, Karlo Andersen 1998-1998, Lasse Lønsmann 1998-. Selvejende institution fra 13/3-1997.

Ourø Hjemstavnsforening. Stiftet 15. dec. 1940. Foreningens formål: 1/. At knytte og vedligeholde forbindelsen mellem alle Orøere ude og hjemme og styrke hjemstavnsfølelsen. 2/. At vække interessen blandt medlemmerne for hjemegnens historie og medvirke til bevarelsen af dens gamle kulturminder. 3/. At udgive medlemsbladet ”Ourø Kurer”. 4/. At yde støtte til ”Ourø Fondet”. Den første bestyrelse var: H. J. Hansen, Børge Hansen, Fru Marie Nielsen, Kristen Garbjerg, Fru Lise Ranløv, Aage Møllebro og L. P. Olsen. Nedlagt 1979.

Ourø Læseforening. Sådan kaldtes biblioteket på 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet. Der blev første gang givet tilskud til dette af sognerådet febr. 1897 – noget som amtet dog senere annulerede. Orø Museum har en regnskabsbog, medlemsbog og forhandlingsprotokolfor denne forening fra 1907 til 1952. Den skiftede dog navn til Ourø Bogsamlingsforening omkring 1920 og til Ourø Sognebogsamling 1922 fra hvilket år der findes et sæt vedtægter i bogen.

Ourø Ophalings- og Tørreplads. Stiftet 20/3-1917. Adressen er Brøndevej 63. Matr. Nr. 1 an, Bybjerg. Arealet udgør 3875 kvm. Nuværende formand(2005): Søren Leonhard.

Salvig Grundejerforening. Stiftet 2002. 355 parceller. Formand 2011: Erik Ljunggren, Pilegårdsvej 12, Orø. Hjemme Magnoliavej 3, 3 tv, 2000 Kbh F.

Salvig Vandværk. Formand Ole Frederiksen.

Stauninggårdens Grundejerforening.

Sydtoften Grundejerforening. Oprettet som I/S d. 13/10-1963 med henblik på at etablere fælles vandværk. Formand 2011 Jan Kaufmann, Grænsevej 32, 2650 Hvidovre.

Sydtoften Vandværk. Karl Petersvej 21. Stiftet 13/10-1963. Vandindvindingstilladelse november 1967. Havde ved nedlægningen 17/4- 1988 ca 80 vandaftagere. Blev sammenlagt med Bybjerg Vandværk.

Syvvejen Grundejerforening. Formand 2011 Sissel Gravgård Eriksen, Syvvejen 22, Orø.

Venstreforeningen. Formand var i begyndelsen af 1920erne Alfred Petersen, Oubjerggård. Foreningen blev nedlagt omkring 2000. Dens sidste formand var journalist Klaus Kallerup Hansen.

Ø-Forum Sjælland. Samarbejde mellem 8 øer om hjælp til erhvervsprojekter dannet på opfordring af Vækstforum Sjælland. Består af øerne Orø, Sejerø, Nekselø, Agersø, Omø, Femø, Fejø og Askø med øernes beboerforeninger samt 4 Ø-kommuner Lolland, Slagelse, Kalundborg og Holbæk. Selskabet er stiftet efteråret 2009 og Orøs første repræsentant er Erich Fuchs. Samarbejdet afviklet ca 2011.