Offentlig service

Bibliotek = Orø Sognebogsamling. Grunden blev lagt af Pastor Petersen i efteråret 1870 og bogsamlingen var indtil hans bortrejse placeret i Præstegården men blev efter hans bortrejse i 1893 flyttet til skolestuen hvor lærer Niels Sørensen her stod for samlingen. Da forsamlingshuset blev bygget i 1907 blev bogsamlingen flyttet dertil i den dertil indrettede læsestue, indrettet af lærer Martin Nielsen. Samlingen blev i starten passet af forsamlingshusværten Margrethe Jensen til hun rejste 1914. 1941 flyttede samlingen til større lokaler. Orø Kommune overtog samlingen i 1963. 1. marts 1999 blev biblioteket sammenlagt med skolebiblioteket og man flyttede til større og mere moderne lokaler med computerteknologi i en nyopført skolebygning der blev indrettet af bibliotekar Hanne Gelting. Fra 1. januar 2007 er bibliotekaren sparet væk og biblioteket er på ny lagt under Orø Skole.

Bibliotekar. Leder af sognebogsamlingen var 1. Tellef Gotfred Petersen 1870 – 1893. 2. Niels Sørensen 1893 – 1901. 3. Sognebogsamlingens bestyrelse 1901 – 1907. 4. Forsamlingshusværten Margrethe Jensen 1907 – 1914. 5. Skiftende forsamlingshusværter 1914 – 1919. 6. Henrik Larsen 1919 – 1963. 7. Anne Margrete Andersen 1941 – 1951. 8. Lærer P. Vejbæk 1950 –55. 9. Lærer Th. Nielsen 1955 – 60. 10. Lærer Egil Christensen 1960 –97. 11. Hanne Gelting 1997 –2006. Mai-Britt Just (Orø Skole) 2007-

Brandvæsen. 1853 kom den første forordning om forholdsregler ved ildebrand og der valgtes to mænd til at lede slukningsarbejdet ved ildebrand. De to første var Søren Jensen, Søndergård og Peter Andersen, Søgården, Næsby. Efter den store brand i 1859 blev anskaffet en brandsprøjte der kostede 135 rigsdaler og blev benyttet til begyndelsen af 1900-tallet. 1930 blev sognerådet anmodet om at opsætte brandhaner og samme år om at få lavet et ”rids” over vandværksledninger i Næsby, Gamløse og Bybjerg. Brandstationen på Brøndevej 18 a, vejmandspladsen, blev bygget 1974-75 og indviet januar 1975, men blev senere flyttet til Orø Havn i det nedlagte bådeværft.

Brevsamler. Således benævntes lederen af de mindste, ikke selvstændigt regnskabsførende, posthuse, brevsamlingssteder. Personalet her var s.r. ikke faguddannet. Første brevsamler på Orø var kroejer Batist Barnucka fra 1872 til 1882. Fra 1884 til 1892 fungerede Bybjerg Skole som samlingssted og fra 1892 til 1902 stod Peter Bendtsen, Ved Gadekæret 2, for dette. Fra 1902 – 1912 var det stenhugger Svendsen, Brøndevej 12 og fra 1912-20 hustruen Jensigne Svendsen. 1920-21 Marius Th. Høg. 1921-31 A. Chr. Andersen, Brøndevej 8. 1931-43 Marie Hansen, Brøndevej 5 1943-51 Laurits Iversen og hustruen Sofie Andersen. 1951-54, Elisabeth Olsen, samme adresse 1954-75 Karin Pedersen, Brøndevej 7 1975- og senere Bygaden 43 i en kort tid før brevsamlingsstedet blev flyttet til Bygaden 30. Brevsamlingsstedets funktion var fra 1999 samlet i det nybyggede OrØkontor, Bygaden 32, men postindleveringen er nu flyttet til den nybyggede Brugs på Brøndevej 34.

Bybjerg Skole. Orø Skole. Degnegården(se denne). Allerede 1688, og nok meget før, lå Degnegården hvor nu skolen ligger. Den fik ved udskiftningen jord ned langs Brøndevej. Det første skolehus er bygget 1736. Indtil da foregik undervisningen nok i kirken. 1826 udvides det gamle skolehus med et fag. I 1827 indrettes gymnastikplads i degnens have. 1872 blev avlsbygninger og stuehus nedrevet, med undtagelse af den vestre længe, og en ny skole bygget, grundmuret og med stråtag, og den ligger hvor den nu ligger, langs Bygaden. Der indrettes samtidig lege- og gymnastikplads vest for den nye skole, og der opføres en ”klatremaskine”. 1895 udbygges hovedskolen mod øst og skolestuen får bræddegulv. 1910 flyttes forskolen til et nybygget hus langs Brøndevej hvor der også indrettes gymnastiksal. 1930 rives vesterlængen ned og der indrettes toiletter. Ca 1980 flyttes en barak fra Holbæk til skolen for at afhjælpe pladsmangel på grund af et stigende elevtal. 1998-99 færdiggøres byggeriet af en ny skolebygning syd for den gamle og med gavl mod Kirkepladsen. Indviet 5 marts 1999 med nyt skolebibliotek med 8 computere og internetopkobling hvortil også Orø Bibliotek blev flyttet. Byggeriet var blevet forsinket af fundet af en boplads fra vikingetiden og der blev foretaget udgravninger 1997-98 ved Anne Preisler. Fundet er registreret i Nationalmuseets sognebeskrivelse med SB 132. Der er fra gammel tid udokumenterede oplysninger om fund af en siddende person med en harpe ved kirkegårdens udkant. 2011 blev Orø Skole en del af Isefjordsskolen og ledelsesfunktionen henlagt dertil, men Mai-Britt Just forsatte som skoleleder.

Bybjerg Renseanlæg. Orø Renseanlæg. Matr. 8, Bybjerg. Møllebakkevej. Bygget 1988 men pga øgede krav til anlægget, nybygget/ombygget 1994-95. Udledningstilladelse fra 1. januar 1996. Senere er området Færgebakkerne koblet på via en pumpestation ved Østre Færge. Det er et moderne mekanisk, biologisk, kemisk renseanlæg. Kapaciteten er så det kan rense spildevandet fra 1918 personers gennemsnitlige daglige udledning af spildevand.

Containerpladsen. Brøndevej 18 a. Indviet 4. april 1992. Lå før den tid på matr. 4 a, Bybjerg, på Anneksgårdens mark hvor den blev oprettet på en tidligere losseplads november 1974. Lukket og flyttet til Nørrestængevej i en hal ved Brønsøgårds staldanlæg hvor kommune indrettede plads i hallen og indgik en 15 årig lejeaftale med ejeren Lars Foverskov der samtidig kom til at stå for driften af pladsen. Indtil 1. april 1965 blev affaldet kørt til Orø havn hvor det blev brugt til opfyldning. Fra 1. april 1965 vedtog Orø Sogneråd en ordning hvor affaldet blev hentet ugentligt af vognmand Ewald Hansen, Holbæk. 1981 indkøbte Holbæk Kommune 4 nye containere og containerpladsen blev udvidet, asfalteret og indhegnet. Jorden lejet af proprietær Knudsen, Anneksgården.

Dagpleje. Ydet af dagplejemødre i de enkelte dagplejemødres hjem til 1/8-2006. Herefter sker det i dertil indrettede lokaler på Orø Skole.

Elnebjergcentret. Ældrecenter bygget af Holbæk Kommune i 1996 med 12 lejligheder forbeholdt mere hjælpkrævende ældre. Indviet 1/6-1996. Den lokale administration af ældreservicen på hele øen er placeret her, samt samlingslokale for de ældre og et lokale med træningsfaciliteter. Bespisningen foregår via det med centret forbundne forsamlingshus. Elnebjergcentret er opkaldt efter Elnebjergvejen.

Lokalforum. Konstituerende møde blev afholdt d. 16/11-2005. Til formand blev valgt Steen Pedersen. Kasserer Helle Gotved. Sekretær Lene Hansen. Øvrige medlemmer er: Uffe Steen Nielsen, Michael L. Andresen, Flemming Zangenberg, John Haukohl, Svend Jensen, Kim Kennedy. Ved valget d. 17/11-2009 blev følgende valgt: Sissel Steen Nielsen (296), Annette Boldt (221), Steen Dalsgård (180), Erik Fuchs (131), John Haukohl (112), Steen Parkel (80) som suppleant. Ved valget 2013 blev følgende valgt: Steen Dalsgård (235), Pia Schmidt (230), Henrik Persson (146), Ib Ballisager (126), Berit Tannebæk (111), Charlotte Seiberg (107), suppl., Erik Fuchs (58), suppl.

Læge. Den første praktiserende læge ansat på Orø var C. C. Pontoppidan der begyndte 1894 og var bosat i præstegården til lægeboligen var færdig eftersommeren 1895. Han fungerede til 1908 og derefter som praktiserende læge i Skibby til januar 1930 da han døde. Derefter kom Rasmus Poulsen Rasmussen fra 1908-6. februar 1930 hvor han døde pludseligt. Vikar Charles Ebsgård var vikar fra 1930 til 30 juni? 1930, han blev senere ØreNæseHalslæge. Hjalmer Borchersen fra 1. juli 1930 til 1. april 1960. Børge Jespersen fra 1/10-1960 til 1/10-1972. Poul Vogensen 1 dec. 1972 til 1/1-1976. Egon Mortensen i en kort periode fra 1/2-1976 til 12/6-1976. Carsten Roug fra 1/4-1977-.

Menighedsrådet. Loven om menighedsråd er fra 15/5-1903. Her blev fastslået at menighedsrådene vælger kirkens præster og forvalter de fleste af de midler der kommer ind ved kirkeskatten. De står for vedligeholdelsen af kirkebygninger og bestyrer begravelsesvæsenet.

Næsby Renseanlæg. Etableret 1993.

Orø Bibliotek. Blev etableret som Orø Sognebogsamling efteråret 1870 af daværende kapellan, Tellef Gotfred Petersen. Samlingen bestod i begyndelsen overvejende af den gamle præsts bøger, mest religiøse skrifter, og var indtil hans afrejse i 1893 placeret i præstegården, men blev herefter flyttet til Bybjerg Skole. 1907 flyttedes samlingen til forsamlingshuset der da blev bygget og blev her ledet af forsamlingshusværten den første periode. Derefter i en lang årrække fra 1919 til 1963 af Henrik Larsen med hjælpere: 1941-51 fhv. Lærerinde A.M. Andersen. Lærer Vejbæk 1950-55. Lærer Th. Nielsen 1955-60. Egil Christensen ledede biblioteket fra 1963 til 1997 . Fra 1997 har uddannet bibliotekar, Hanne Gelting, stået for udlånet der 1/3-1999 blev flyttet til et nyt stort lokale i den da nybyggede skolebygning. Hanne Gelting sluttede december 2006 i forbindelse med den nye kommunalreform hvor biblioteket på ny blev underlagt skolen og lærer Mai-Britt Just blev herefter leder af det kombinerede bibliotek/skolebibliotek.

Orø Borgerservice. Bygaden 32. Funktion indviet 4/1-2007 som led i serviceomlægningen i den nye Storkommune der blev etableret fra 1/1-2007. Skal fungere som ”borgerens indgang til den offentlige sektor i almindelighed og Holbæk Kommune i særdeleshed”.

OrØkontoret. Begyndte sin virksomhed på Brøndevej 13 men flyttede 15. juli 1993 ind i Den Danske Banks tidligere bygning på Bygaden 32 idet OrØkontoret købte bygningen for 90.000 kr. 15/3-1997 dannedes en selvejende institution med dette navn efter siden starten at have fungeret som en del af Orø Beboerforening. 2. maj 2000 flyttede man ind i et nybygget hus, og ved samme lejlighed overtog Ø-kontoret postekspeditionen. Den officielle indvielse skete 13. maj 2000. Leder: Britta Aagaard 1993–1998, Karlo Andersen 1998-1998, Lasse Lønsmann 1998-. Selvejende institution fra 13/3-1997.

Vejmand/vejvæsen. Thorvald Pedersen. Ib Andreasen. Knud Andreasen. Vejmandens funktion var i mange år at stå for vedligeholdelsen af vejene på Orø og det var også ham der sørgede for at vejene var farbare og saltede vintertid. Ved extraordinært behov for rydning af vejene, f.ex. vintertid, blev der dog tilkaldt extra mandskab og materiel. Hvervet som vejmand på Orø ophørte 1. april 2006 hvor Vejmandspladsen blev nedlagt og vejmanden afskediget. Det er nu I/S Brøndsøgård der står for denne sidste funktion ligesom de har overtaget den tidligere vejmands funktion som tilsynsførende ved den på Vejmandspladsen placerede containerplads.

Vejvæsen før. Vejene blev indtil 1872 antagelig ordnet i fællesskab. Efter 1872 blev vejene inddelt i vejparter, som de vejpligtige beboere var pligtige til at underholde. Underholdet bestod i Belægning med grus, gravning af grøfter og planering af rabatter. Særlige vejsten med matrikelnumre blev brugt til at markere hver enkelt vejpart.

Vestsjællands Amt. Stiftet 1. april 1970 af Holbæk Amt og Sorø Amt. Blev nedlagt 2006 da Regios Sjælland blev oprettet. Nicolai Nicolaisen blev medlem af amtsrådet i slutningen af 1990erne og indtil det blev nedlagt 2006, hvorefter han fortsatte som medlem i Regionsrådet.

Ø-Forum Sjælland. Samarbejde mellem 8 øer om hjælp til erhversprojekter dannet på opfordring af Vækstforum Sjælland. Består af øerne Orø, Sejerø, Nekselø, Agersø, Omø, Femø, Fejø og Askø med øernes beboerforeninger samt 4 Ø-kommuner Lolland, Slagelse, Kalundborg og Holbæk. Selskabet er stiftet efteråret 2009 og Orøs første repræsentant er Erich Fuchs. Samarbejdet afviklet ca 2011.

Ø-udvalget. Dannet ved Orøs indlemmelse i Holbæk Kommune 1970 med det formål at være kontaktorgan mellem øens borgere og den nye kommune. Består af 2 folkevalgte repræsentanter fra Orø samt Holbæk Kommunes borgmester. Ø-udvalget blev nedlagt ved valget af Lokalforum for Orø efteråret 2005. Medlemmer: Erna Kemp Andersen 1974-78, Kaj Larsen 1974-78, Volmer Noppenau 1978-81, Egon Nordahl 1978-81, Olav Nielsen 1981-, Jens Chr. Jensen 1981-, Henrik Iversen 1985-1997-, Jytte Blomberg -1994-97-, Svend Jensen 1997-, Brugsuddeler Per Beierholm 2001-, Chauffør Connie Hansen 2001-. Ø-udvalget ophørte da den nye Holbæk storkommune blev dannet 2005.